دستگاه ته دوز

واحد دوخت و پاکت سازی - ته دوز

این واحد فیلم های پلی اتیلن را به ساک دستی، تبلیغاتی و فروشگاهی و کیسه های نایلونی جهت مصارف صنعتی و غذایی تبدیل می کند.